10th Toppers List

Name of student Father's Name Marks Obtained Year of passing Percentage Rank
NAYAN LOHANA R. PRASAD LOHANA 517.00 / 600.00 2012 86.16% I
RAHUL MANDRAI RAMCHARAN MANDRAI 524.00 / 600.00 2011 87.33% I
RIYAZ KHAN SABIR KHAN 542.00 / 600.00 2010 90.32% I
NILESH RAJPUT KAILASH RAJPUT 515.00 / 600.00 2009 85.83% I
RICHA DUBEY SURESHCHAND DUBEY 382.00 / 500.00 2008 76.4% I
AMITA PARULKAR PRAKASH PARULKAR 453.00 / 500.00 2007 90.6% I
HARSHIL HINDOCHA VIJAY HINDOCHA 434.00 / 500.00 2006 86.8% I
SHWETA SINGH BHARAT SINGH 434.00 / 500.00 2005 86.84% I
NITESH RATRE N.S RATRE 418.00 / 500.00 2004 83.6% I
PREETI SOLANKI P.S SOLANKI 420.00 / 500.00 2003 84% I